BASES LEGALS DE LA PROMOCIÓ "CAMPANYA DE NADAL SUMA" 2017

PRIMERA.-ORGANITZACIÓ I PATROCINI, ÀMBIT TERRITORIAL, TEMPORAL I PARTICIPANTS
L'entitat mercantil MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP, S.A.U. ,amb N.I.F. nº A-17371758 , amb domicili al Polígon Empordà Internacional, C/ Germans Miquel, s/n de Vilamalla (17469-Girona) i MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP CM CANÀRIES, S.L.U, amb N.I.F. nº B-76133602, amb domicili en carrer La Caleta, número 2, Polígon Industrial Las Majoreras, de Ingenio (Las Palmas), (d'ara endavant MIQUEL), patrocina i organitza una promoció, juntament amb les empreses i empresaris associats a la mateixa, en tots aquells establiments franquiciats adherits a la present promoció, radicats a Espanya, supermercats “SUMA” de GRUP MIQUEL. Els establiments adherits informaran sobre la citada promoció. La present promoció anirà dirigida als clients dels citats establiments, persones físiques majors de 18 anys residents en territori espanyol i es realitzarà sota la modalitat de “sorteig online gratuït” i “sorteig gratuït”, d'acord amb les condicions i durant el període de temps de vigència establertes a les presents Bases. 
Durant la present promoció per cada compra de valor igual o superior a deu euros (10€), realitzada en qualsevol dels citats establiments adherits, es lliuraran dos butlletes. Una de les butlletes constarà d'un codi alfanumèric aleatori que els clients hauran d'introduir a la microsite www.laextradesuma.com juntament amb les dades identificatives sol·licitades, per participar en el sorteig del premi definit en la tercera clàusula, i una segona butlleta que una vegada emplenada de forma completa i correcta, els clients hauran de dipositar-la en una urna habilitada a aquest efecte en cada establiment, donant per això la possibilitat de participar en els corresponents sorteigs, amb els premis definits també en la tercera clàusula. 
El període de temps de vigència de la present promoció serà del 29 de novembre al 2 de gener del 2017. 
 
 
SEGONA. OBJECTIU
L'objectiu d'aquesta promoció és dinamitzar els punts de venda de cadascun dels establiments adherits a la “CAMPANYA DE NADAL SUMA” 2017, a més de la promoció de la marca de l'entitat patrocinadora. 
 
 
TERCERA. PREMIS Per cada compra de valor igual o superior a deu euros (10€) realitzada a qualsevol dels citats establiments adherits, es donarà la possibilitat de participar en un sorteig, mitjançant el lliurament d'una butlleta amb un codi alfanumèric aleatori el qual haurà de ser introduït a la microsite www.laextradesuma.com juntament amb les dades identificatives sol·licitades, per tenir la possibilitat de guanyar un premi que consisteix en:
Un premi de 5.000€ 
Import de CINC MIL EUROS (5.000€)
 
En total se sortejarà 1 premi d'entre tots els participants d'entre tots els establiments adherits. 
El premi es farà efectiu una vegada realitzat el sorteig davant notari, mitjançant transferència bancària al compte bancari que facilitarà el guanyador. 
MIQUEL es reserva el dret de substituir els premis anteriorment detallats per un altre de semblant valor i característiques. 
Sorteig a realitzar entre totes les participacions realitzades del 29/11/2016 al 2/01/2017.
  A la mateixa campanya es realitzarà un sorteig diari, d'entre totes les butlletes que hagin participat durant el mateix dia, d'un lot nadalenc per cada dia laborable d'obertura del centre durant el període del 01/12/2017 al 23/12/2017 tots dos inclosos, (un total de 18 lots per botiga). 
Cada sorteig donarà un premiat i un únic premi consistent en:
 
1 lot nadalenc compost de:
1 Ampolla 75 cl. Cava Brut Reserva Selecció Especial MARQUÉS DE MONISTROL
1 Ampolla 75 cl. Vi Jove Blanc LAS CAMELIAS
1 Ampolla 75 cl. Vi Jove Negre LAS CAMELIAS
1 Estoig 150 gr. Coca Xocolata Cruixent DELAVIUDA
1 Estoig 150 gr. Assortit de Torrons Qualitat Suprema “Etiqueta Roja” ANTIU XIXONA
1 Estoig 100 gr. Tallats de Taronja a la Xocolata E.MORENO
1 Estoig 200 gr. Assortit de Mantegades i Polvorons E.MORENO
1 Llauna 70 gr Paté Ibèric al Pedro Ximénez amb Panses IBERITOS
1 Llauna 390 Préssec meitats amb Almívar ZALEA
1 Llauna 580 ml. Pinya amb Almívar NORVI
1 Targeta felicitació
1 Caixa Cartró Decorada con Fleix de Seguretat
 
o
 
1 Ampolla 75 cl. Cava Brut Reserva Selecció Especial MARQUÉS DE MONISTROL
1 Ampolla 75 cl. Vi Jove Blanc LAS CAMELIAS
1 Ampolla 75 cl. Vi Jove Negre LAS CAMELIAS
1 Estoig 150 gr. Coca Xocolata Cruixent DELAVIUDA
1 Estoig 150 gr. Assortit de Torrons Qualitat Suprema “Etiqueta Roja” ANTIU XIXONA
1 Estoig 200 gr. Assortit de Mantegades i Polvorons E.MORENO
1 Estoig 98 gr. Neules Banyades “Blanc i Negre” Qualitat Suprema LA SENIA
1 Llauna 70 gr Paté Ibèric al Pedro Ximénez amb Panses IBERITOS
1 Llauna 390 Préssec meitats amb Almívar ZALEA
1 Llauna 580 ml. Pinya amb Almívar NORVI
1 Targeta Felicitació
1 Caixa Cartró Decorada con Fleix de Seguretat
 
o
 
2 Ampolles Vi Negre D.O La Mancha Montefrio 75 cl
2 Ampolles Sidra La Asturiana 75 cl
1 Estoig Assortit Turrons AntiuXixona 150 g
1 Estoig Nougat d’Ametlles San Andrés 150 g
1 Estoig Nougat de Cacauets San Andrés 150 g
1 Tauleta Turró Xocolata i Menta San Andrés 200 g
1 Estoig Coca d’Oli Dulcestepa 100 g
1 Estoig Coquitos de Xocolata Enrique Moreno 100 g
1 Estoig Manoletes (Dolços de pasta de full) Dulcestepa 100 g
1 Estoig Delícies de Xocolata AntiuXixona 100 g
1 Estoig Neules Artesanes Mundo Barquillo 50 g
1 Estoig Pastes Artesanes La Estrella 70 g
1 Estoig Ametlles farcides Dulcestepa 75 g
Caixa decorada amb motius nadalencs
 
Cada botiga decidirà el lot que lliura com a premi. 
La present promoció està limitada a 1 guanyador per dia laborable d'obertura del centre i per cada establiment. 
A la botiga es publicarà cada dia el guanyador del lot del dia anterior. 
El patrocinador MIQUEL es reserva el dret de substituir els premis anteriorment detallats per uns altres de semblant valor i característiques. 
 
 
QUARTA. MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ A la present promoció, i durant el 29 de novembre al 2 de gener del 2018 tots dos inclusivament, els clients dels establiments citats en la clàusula primera persones físiques majors de 18 anys que en qualsevol d'aquests establiments adherits per cada compra realitzada igual o superior a 10.-€ dins del període de promoció, tindran dret a una opció de participar en el sorteig 5.000€ a través de la microsite anteriorment manifestada i al sorteig d'un lot diari efectuat a la botiga. 
D'aquesta forma, a la zona de facturació i/o caixa dels esmentats establiments i per cada compra superior a deu euros (10€), el client rebrà una butlleta amb un codi alfanumèric aleatori que donarà dret a participar en el sorteig online a través de la microsite www.laextradesuma.com. 
Els clients que participin a través de la microsite www.laextradesuma.com, hauran d’omplir un formulari amb les seves dades personals reals (nom, cognoms, telèfon, e-mail i botiga on ha realitzat la compra a través d'un camp on poden seleccionar la botiga per província, localitat i carrer) i introduir codi numèric que apareix a la butlleta.
En aquest formulari s'especificaran els camps obligatoris per omplir sense els quals no podran completar correctament el formulari i, per tant, participar al sorteig. Entre aquests camps obligatoris també estarà la confirmació pel client del coneixement i acceptació de les presents Bases d'aquesta promoció, penjades en la mateixa aplicació i a les web de “SUMA” www.sumasupermercados.es de Miquel, així com la política de privacitat. 
Una vegada hagin introduït el codi, MIQUEL confirmarà la participació i demanarà al participant que guardi la butlleta amb el codi alfanumèric, per presentar-la en el cas que sigui el guanyador.
  A més amb les mateixes condicions de compra referides anteriorment i al mateix moment (durant el període del 01/12/2017 al 23/12/2017) el client rebrà una targeta de participació consistent en una butlleta que haurà d'emplenar correctament amb les dades que se sol·liciten, per entrar en el citat sorteig diari. 
La butlleta facilitada, d'acord amb l'anterior, inclou les següents dades a emplenar pel client:
  Una vegada omplerta la butlleta amb les citades dades reals, complets i correctament emplenats, el client haurà de dipositar aquesta butlleta a l'urna habilitada en la botiga per a tal efecte. 
Qualsevol butlleta no emplenada correctament es considerarà nul·la a l'efecte de participació al sorteig.
 
Cada establiment adherit realitzarà un sorteig diari durant els dies de la present promoció i en els dies laborables d'obertura del centre, entre totes les butlletes participants en aquest establiment. El sorteig es realitzarà sota la modalitat de “sorteig gratuït” a la pròpia botiga en les condicions establertes a les presents Bases. 
MIQUEL es reserva el dret d'eliminar a qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i transcurs normal i reglamentari del sorteig o aquell del que s'evidenciï o se sospiti una actuació irregular en el sentit descrit. 
El participant es compromet al fet que les dades que faciliti a MIQUEL siguin complets, veraços i exactes. 
 
 
CINQUENA.-  SELECCIÓ DEL GUANYADOR Hi haurà un (1) guanyador del sorteig i tres (3) suplents. El sorteig es realitzarà davant Notari, durant la tercera setmana posterior a la finalització del període proporcional d'entre tots els codis alfanumèrics participants (assignats a les seves corresponents dades personals). El guanyador rebrà un premi de cinc mil euros (5.000€). 
MIQUEL comunicarà el resultat al guanyador el resultat del sorteig, per telèfon o email i la manera de recepció del seu premi. En cas de no localitzar-ho en el termini de tres (3) dies després de la realització del sorteig, el guanyador substituirà pel primer suplent i en el cas que aquest no fos localitzat, pel segon suplent i així successivament. 
El guanyador serà substituït pel seu suplent en els següents casos:
- Si es demostra que les dades facilitades són falses.
- Si s'incomplís alguna de les bases d'aquest sorteig.
- Si renunciés al premi.
- Si no se’l pogués localitzar a través de les dades facilitades a la promoció en un termini màxim de 3 dies a contar des de la data de celebració del sorteig.
  Hi haurà un (1) guanyador diari per botiga i un (1) suplent. Els sorteigs dels lots nadalencs, es realitzaran a cada establiment adherit i per part del responsable del mateix. Els sorteigs es realitzaran cada dia laborable d'obertura del centre, durant el període del 01 al 23 de desembre de 2017 entre tots els cupons recollits durant aquest dia al tancament de botiga.

En cada sorteig se seleccionarà una (1) butlleta a l'atzar que serà el guanyador i una altra butlleta a l'atzar que serà el suplent. D'acord amb les presents bases el responsable de la botiga comunicarà al guanyador, per via telefònica, el resultat del sorteig i la manera de recepció del seu premi. En cas de no localitzar al guanyador en un termini de tres dies després de la realització del sorteig, el guanyador se substituirà pel suplent. 
El nom i cognom dels guanyadors s’anunciaran mitjançant uns cartells A3 destinats per a tal efecte a cadascun dels centres i on constaran els 18 guanyadors dels sorteigs. 
Els guanyadors seran substituïts pels seus suplents en els següents casos:
- Si s'hagués identificat a les butlletes de manera incorrecta o incompleta.
- Si s'incomplís alguna de les bases d'aquest sorteig.
- Si renunciés al premi.
- Si no se li pogués localitzar a través de les dades proporcionats a les butlletes promocionals en un termini màxim de 3 dies a explicar des de la data de celebració del sorteig.
 
El guanyador haurà de presentar-se al supermercat on hagi guanyat el premi identificant-se amb el seu DNI per obtenir el seu premi, en un termini no superior als 7 dies posteriors a la realització del sorteig. 
Els sorteigs no es realitzaran davant notari i l'atribució d'aquests premis es realitzaran sense el concurs de notari.
El guanyador del Sorteig podrà renunciar al premi guanyat. No obstant això, el premi és intransferible i no podrà en cap cas, ser objecte de canvi, alteració o compensació a instàncies del guanyador o de tercers. 
En el cas que els guanyadors suplents, al seu torn, no acceptessin o renunciessin al premi, no complissin les condicions exigides o no poguessin ser localitzats dins del termini de 3 dies, el sorteig es declararà desert. 
 
 
SISENA.- GENERALS
MIQUEL es reserva la possibilitat de modificar les dates previstes del sorteig a la seva conveniència, sempre que sigui per una causa justificada. Així mateix MIQUEL es reserva el dret de perllongar aquesta promoció per un període addicional. 
En cap cas MIQUEL respondrà dels eventuals danys i perjudicis (incloent el dany emergent i el lucre cessant, però sense limitar-se a ells) soferts per qualsevol dels participants en relació amb aquest Sorteig, a resguard de les irrenunciables per llei. 
MIQUEL es reserva el dret de retirar, suspendre o modificar aquest sorteig i modificar el contingut de les presents bases legals en qualsevol moment en el cas que esdevingui qualsevol circumstància imprevista que estigui fora del seu control raonable, ja sigui fortuïta, de força major o per l'activitat irregular dels participants o d'un tercer, sense que MIQUEL incorri en responsabilitat alguna enfront dels participants, guanyadors o terceres persones. 
En el cas que MIQUEL o qualsevol entitat estigui lligada a la present promoció detectin qualsevol anomalia o sospitin que un participant està impedint el normal desenvolupament de les promoció, alterant il·legalment la seva participació tècnica per així falsejar els resultats, podran de forma unilateral eliminar la inscripció d'aquest participant. Per tant, MIQUEL i qualsevol entitat que estigui lligada a la present promoció es reserven el dret d'eliminar de la participació a qualsevol participant que evidenciï o del que se sospiti una actuació irregular en el sentit descrit. 
Si qualsevol previsió de les presents bases legals anés declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tot la resta la resta de bases i tenint-se tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada, tret que, per resultar essencial a les presents bases, hagués d'afectar-les de forma integral.
MIQUEL quedarà exempt de tota responsabilitat que pogués derivar-se dels possibles errors existents en les dades facilitades pels concursants agraciats, en el cas que no sigui possible la seva identificació. 
MIQUEL queda exonerat de tota responsabilitat en cas de mal funcionament de les xarxes de comunicació electròniques que impedeixin el normal desenvolupament de la promoció per causes alienes a ells, i especialment per actes externs de mala fe. 
MIQUEL, per la seva banda, quedarà exempt de tota responsabilitat que pogués derivar-se de qualsevol incompliment de les Bases per part dels establiments adherits a aquesta promoció. 
La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre MIQUEL i els participants del Sorteig. Això no obstant això, en aquells casos en els quals aquesta normativa vigent prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre's a un fur determinat, MIQUEL i els participants, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la legislació espanyola i als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Figueres (Girona). 
 
 
SETENA.- CANVI DE PREMIS
Els premis continguts en la present promoció, en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració, compensació o cessió a petició del guanyador. 
Cada guanyador només tindrà dret al premi ofert segons les presents Bases, no sent possible obtenir contraprestació econòmica o canvi algun per la seva renúncia. 
 
 
VUITENA.- COMUNICACIÓ DE GUANYADORS I ENTREGA DE PREMIS
S'informa a l'usuari que en el cas que resulti guanyador del sorteig d'un lot nadalenc o d'un sorteig de 5.000 €, es comprovarà prèviament que el premi s'ha obtingut lícitament i conforme a les presents Bases. MIQUEL contactarà amb el guanyador per telèfon o email i una vegada acceptat el premi per aquest publicarà el seu nom en la microsite www.laextradesuma.com i a la web www.sumasupermercados.es. 
La present promoció no és acumulable amb cap altra existent de MIQUEL. 
El període de reclamació dels premis finalitzarà un mes després de la data de publicació dels guanyadors de la present promoció. 
 
 
NOVENA.- LIMITACIÓ DE PARTICIPACIÓ
No podran participar en el present sorteig els empleats de MIQUEL, els cònjuges i familiars directes d'aquests fins al tercer grau; els titulars i empleats de les empreses, empresaris adherits i realitzadors dels sorteigs, així com els cònjuges i familiars directes d'aquests fins al tercer grau. Tampoc podran participar les persones jurídiques o ens sense personalitat, les persones incapacitades, els menors de 18 anys. 
La participació es limitarà a un màxim de 26 participacions per persona i s'eliminaran del sorteig la resta de participacions que superin aquesta quantitat. 
Així mateix, els sorteigs dels lots de nadal quedaran limitats a un únic guanyador diari diferent per cada establiment. En el cas de repetició del premiat, aquest serà substituït pel suplent. 
 
 
DESENA- FISCALITAT
Als premis del present sorteig els seran aplicats la Llei 35/2006 de 28 de Novembre per la qual s'aprova l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament, així com el Reial decret 2069/1999, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Entitat Pública Empresarial Loteries i Apostes de l'Estat i l'Ordre EHA/388/2010, de 19 de febrer pel qual s'aprova la taxa sobre apostes i combinacions aleatòries i; altres disposicions concordants i vigents, dictades en el seu desenvolupament pel que, si escau, correspondrà a l'entitat mercantil MIQUEL la realització de l'ingrés a compte o la pràctica de la retenció procedent. 
Referent a això, MIQUEL informarà a l'Administració Tributària de les persones premiades, de l'import de la retribució íntegra (bruta) i de la retenció que hagi practicat, sent responsabilitat d'aquestes el compliment de les obligacions tributàries derivades de la concessió d'aquest premi. 
 
 
ONZENA.- ACCEPTACIÓ DE BASES
S'informa als possibles participants que el simple fet de participar en la present promoció, implica la total acceptació de les presents bases que podran consultar-se en qualsevol supermercat “SUMA” adherit a la promoció, així com en el dipòsit corresponent davant el Notari de Figueres o disposades en la microsite www.laextradesuma.com i a la web www.sumasupermercados.es i; d'acord amb elles els participants accepten igualment el criteri de MIQUEL quan la interpretació d'aquestes bases i la resolució de qualsevol conflicte derivat del sorteig. 
 
 
DOTZENA.- TRACTAMENT DE DADES
De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, vostè presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè en cas que participi en el sorteig de 5.000€, les dades que ens faciliti siguin incorporats en un fitxer de titularitat de MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP, S.A.U. o, en el cas que el domicili del participant estigui a Canàries, a un fitxer de responsabilitat de MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP CM CANÀRIES, S.L.U., amb domicili respectivament al Polígon “Empordà Internacional”, C/ Germans Miquel, s/n, 17649-Vilamalla (Girona) i al Polígon Industrial Las Majoreras, C/ La Caleta, 2 35259-Ingenio (Las Palmas) i siguin tractats amb la finalitat de gestionar el desenvolupament de la promoció, la seva participació i lliurament de premis, en cas de ser premiat.
S'informa a l'usuari que en el cas que resulti guanyador dels 5.000€ MIQUEL contactarà amb el guanyador i una vegada acceptat el premi per aquest, les seves dades que siguin necessàries, seran comunicades a aquelles entitats contractades per MIQUEL per a l'organització i lliurament del premi, així com altres entitats implicades en la gestió del premi. 
Així mateix presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc, perquè MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP, S.A.U. i, si escau, MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP CM CANÀRIES, puguin comunicar les seves dades a altres empreses del GRUP MIQUEL que presten els seus serveis en diferents àrees de negoci de distribució: Cash&Carry, Supermercats, Franquícies, Línia Majorista, Import/Export i Food Service (pot trobar informació sobre aquestes empreses a http://www.miquel.es ), amb la finalitat d'informar-li sobre productes, serveis, iniciatives i promocions desenvolupades pel GRUP MIQUEL que puguin ser del seu interès, a través de mitjos postals o electrònics (entre uns altres, via correu electrònic i/o telèfon mòbil, SMS/MMS), o altres formes de comunicació a distància. 
Li recordem que, conforme a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, vostè podrà revocar el seu consentiment referent a això a qualsevol moment, mitjançant comunicació dirigida a GRUP MIQUEL a sac@miquel.es o mitjançant els enllaços facilitats referent a això en les comunicacions remeses per MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP, S.A.U. i MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP CM CANÀRIES, S.L.U. o les empreses del GRUP MIQUEL. 
Així mateix, li informem que podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en la citada Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, dirigint un escrit a MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP, S.A.U. i MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP CM CANÀRIES, S.L.U., a l'atenció del Departament Jurídic o mitjançant correu electrònic a sac@miquel.es o al Servei d'Atenció al Client MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP, S.A.U. i MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP CM CANÀRIES, S.L.U., a les adreces assenyalades en la present clàusula. Així mateix, haurà d'indicar el nom, cognoms, direcció a efectes de notificacions la petició en què es concreta la sol·licitud i adjuntar còpia del DNI així com eventuals documents acreditatius de la petició que es formula. 
Recordi, si no desitja que les seves dades siguin tractades amb les finalitats comercials abans indicades, l'interessat pot indicar-ho abans d'enviar el formulari a l'apartat habilitat a aquest efecte. 
Per a més informació consulti al nostre personal, la nostra pàgina web http://www.miquel.es, o al Servei d'Atenció al Client: tel. 900 300 097.
En relació als sorteigs realitzats a botiga, el lliurament voluntari de les dades personals per participar en la present promoció, suposa el consentiment del consumidor perquè les empreses i empresaris adherits a la present promoció i realitzadores del sorteig, per si mateixes, els tractin de forma manual amb finalitats exclusivament de participació en la present promoció a més de la realització de l'oportú sorteig, procedint-se a la destrucció dels mateixos immediatament una vegada aquest s'hagi efectuat. Per això, en cap cas les dades podran ser cedides o utilitzades amb finalitat diferent a l'establerta a les Bases. 
Serà obligació de cadascun dels responsables del fitxer corresponents a cada establiment, informar i recaptar els corresponents consentiments dels participants en virtut de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament quedant MIQUEL i qualsevol de les entitats del Grup exonerades de qualsevol responsabilitat a aquest efecte. 
Per la seva banda, MIQUEL exigirà a cada empresa o empresari titular de l'establiment adherit a la present promoció el tractament i destrucció de les dades recaptades dels participants en el sorteig amb la corresponent diligència i de conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament. 
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de la Protecció de Dades amb Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament la destrucció de qualsevol document o suport que contingui dades de caràcter personal haurà de realitzar-se mitjançant l'adopció de mesures dirigides a evitar l'accés a la informació continguda en el mateix o la seva recuperació posterior. Per això, MIQUEL exigirà a cada empresa o empresari titular la destrucció mitjançant la trituració de les butlletes, immediatament després de la realització del sorteig informant-los al seu torn que en cap cas podran rebutjar-se les butlletes com a residus sense abans haver-se realitzat la citada destrucció. 
Tal trituració haurà de consistir en el tall en tires del document de manera que no sigui possible la reconstrucció dels documents ni la recuperació de qualsevol informació continguda en ells. 
Mitjançant l'acceptació de les presents bases els participants en la promoció consenten expressament que en cas que resultin guanyadors del sorteig de 5.000€ o d'algun dels lots nadalencs que se sortegen, les seves dades siguin incorporades a fitxers de titularitat de MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP, S.A.U o de MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP CM CANÀRIES, S.L.U., segons els casos, amb la finalitat que puguin procedir a la difusió i explotació dels mateixos en els termes que s'exposen en la clàusula tretzena de les presents bases.
 
 
TRETZENA.- UTILIZACIÓ DE NOM I IMATGE DELS GUANYADORS
Mitjançant l'acceptació de les presents bases els participants consenten expressament que, en cas que resultin guanyadors del sorteig definit en aquestes bases, MIQUEL i/o a l'empresa o empresari titular de l'establiment adherit on hagi estat premiat per la present promoció, puguin procedir a la difusió i explotació del seu nom i imatge, inclosa la seva veu, a la botiga premiada, en qualsevol mitjà de comunicació, inclòs Internet (Xarxes socials, pàgines web…), a tot el món i sense límit de temps, de manera que MIQUEL pugui procedir al seu més àmplia explotació com a material publicitari relacionat amb la present promoció sense contraprestació econòmica alguna. 
 
 
CATORZENA.- RESPONSABILITAT
Ni MIQUEL ni les empreses o empresaris titulars dels establiments adherits no es responsabilitzen de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar al desenvolupament del present sorteig. 
 
 
QUINZENA.- DEPÒSIT DE BAES
Les Bases de la present promoció seran protocol·litzades davant Notari així com seran posades a la disposició dels clients en els establiments adherits participants. A més estaran penjades tant en la microsite www.laextradesuma.com i a la web corporativa www.sumasupermercados.es 
 
 
SETZENA.- TELÈFON D’INFORMACIÓ DEL SAC 900 300 097
Els participants en la promoció podran trucar al telèfon d'informació de MIQUEL o dirigir-se al correu sac@miquel.es, per aclarir els seus dubtes referents a la promoció. L'horari d'atenció és de dilluns a divendres de 6:00h a 22:00h i, dissabtes de 8:00h a 14:00h.
 
POLÍTICA DE PRIVACITAT 

Dret d'informació: GRUP MIQUEL manté una política basada en la confidencialitat de les dades aportades pels usuaris, als efectes del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, GRUP MIQUEL informa l'usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal, creat per GRUP MIQUEL i inscrit en l'Agència de Protecció de dades i sota la seva responsabilitat.

Les dades facilitades pels Usuaris a través dels formularis de recaptació de dades habilitats a aquest efecte en la web, seran tractades per GRUP MIQUEL acord amb les següents finalitats:
Així mateix, sempre que l'usuari no hagi acceptat la casella de verificació corresponent, consent que les seves dades personals siguin comunicades a les empreses del GRUP MIQUEL format per al compliment de les mateixes finalitats per a les quals s'han recollit, garantint que en cap cas seran cedits a tercers aliens a aquest grup.

Consentiment de l'usuari: L'enviament de les dades mitjançant l'ús dels formularis electrònics d'aquest lloc web o mitjançant missatges de correu electrònic, suposa el consentiment del remitent a la seva incorporació en l'esmentat fitxer.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a GRUP MIQUEL són veraces i es fa responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació d’aquests, no assumint GRUP MIQUEL en cas contrari cap responsabilitat derivada de la incorrecta transmissió o no comunicació d'aquestes variacions.

Excepte en els camps en què expressament s'indiqui el contrari, el lliurament d'informació requerida sobre dades personals tindrà el caràcter de voluntària, sense que la negativa a facilitar aquesta informació impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis que Vè. Sol·liciti. La manca d'emplenament dels camps obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que GRUP MIQUEL pugui prestar-li els serveis seleccionats, gestionar la seva sol·licitud o remetre-li la informació requerida.

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: El titular de les dades tindrà dret a sol·licitar i obtenir informació de les seves dades de caràcter personal incloses en els fitxers de GRUP MIQUEL, podrà exercir el dret de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes legalment previstos, dirigint-se a GRUP MIQUEL, Departament Jurídic, Polígon Empordà Internacional, c / Germans Miquel s / n, de Vilamalla (CP 17469), Girona, o bé a l'adreça de correu electrònic: sac@miquel.es
Seguretat: GRUP MIQUEL manté els nivells i mesures de seguretat de protecció de dades que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, en funció de la naturalesa de les dades facilitades, a fi d'evitar l'accés al mateix per part de tercers no autoritza.

Seguretat: GRUP MIQUEL manté els nivells i mesures de seguretat de protecció de dades que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, en funció de la naturalesa de les dades facilitades, a fi d'evitar l'accés al mateix per part de tercers no autoritza.

MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP S.A.U

Polígono Empordà Internacional

C/ Germans Miquel s/n

17469 Vilamalla (GIRONA)

Inscrita en el Registro Mercantil de Girona, al Tomo 1151, Folio 223, Hoja GI-11489, Inscripción 25. NIF A-17371758
?
Codi ja introduït
Torna-ho a intentar
Enviar
Codi validat correctament

Moltes gràcies per participar! 5.000 € per al Sr. Antonio Manuel Garcia Gonzalez de San Sebastian de la Gomera, el premi l´ha lliurat el SUMA LA PLAÇA de la Gomera. Molta sort!
Codi incorrecte, torna-ho a provar
Ajuda´ns a millorar

ENHORABONA

El guanyador de l´Extra de Suma és el Sr. Antonio Manuel Garcia Gonzalez de Sant Sebastián de la Gomera.

El premi l´ha lliurat el SUMA LA PLAZA de la Gomera.


Moltes gràcies per participar!
Español | Català

Ompli el formulari

He llegit i accepto les condicions del concurs i la Política de privacitat

No desitjo rebre comunicacions comercials en els termes previstos a la Política de privacitat

No desitjo que les meves dades siguin cedides a les empreses del GRUPO MIQUEL conforme a les finalitats recollides a la Política de Privacitat.